History

Ryouen-ryu Naginatajutsu (菱延流凪刀術) was created/founded by Shimizu Nobuko sensei after a lifetime of training in Jikishinkage Ryu Naginatajutsu, Ogasawara Ryu Reiho-gaku, and Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu. Shimizu sensei received the Tora no Maki for Jikishinkage Ryu Naginatajutsu from the 17th soke, Toya Akiko in 1998. She was also granted Menkyo Kaiden for Ogasawara Ryu Reiho-gaku from the 32nd Soke, Tadamune Ogasawara in 1984. In Muso Jikiden Eishin Ryu, she holds the position of Jikimon kenshi to the 21st Soke, Sekiguchi Komei sensei.

Ryouen Ryu Naginatajutsu specializes in the use of the bladed polearm (naginata) and the long knife (kowakizashi) used together for long and short distance ancient combative techniques.

Kata

Shoden

 1. Minamo
 2. Dogiri
 3. Shingetsu
 4. Muso
 5. Senpu
 6. Musumikiri
 7. Naginata kouju
 8. Naginata zouri
 9. Zashou
 10. Fuji no mine

Ryu No Bu

 1. Hatsunagi
 2. Yamato emaki
 3. Nami tsumi
 4. Ryuen
 5. Koga Arashi

Tora No Bu

 1. Hi omote
 2. Futae no nagiri
 3. Hishou
 4. Nihen gaeshi
 5. Nishiki goromo
 6. Naginata houzuki
 7. Funa watashi

“The naginata must move like a wave and strike with the force of the tide.” - Shimizu Nobuko sensei